Meer informatie over wachtlijst en wachttijden…

Het bestaan van een wachtlijst is het gevolg van vele factoren, die buiten de invloedssfeer van uw behandelende neurochirurg liggen. De overheid, de politiek, de economie, de (wisselende) structuren van de gezondheidszorg, de ziektekosteverzekeraars en de ziekenhuisdirecties bepalen de middelen, die voor de behandeling van patiënten ter beschikking worden gesteld en daarmee ook de capaciteiten, die uw behandelaar ter beschikking staan.

De wachtlijsten, die door al deze problemen ontstaan, zijn voor de specialisten net zo’n probleem als voor de patiënten. Uiteindelijk kunnen alleen de politiek en de verzekeraars deze problematiek oplossen. In de afgelopen jaren is hieraan dan ook hard gewerkt door bovengenoemde partijen en mede daardoor, maar tevens daarnaast ook door onze eigen inspanningen, zijn de wachttijden in ons centrum duidelijk terug gelopen. Desalniettemin zijn er fluctuaties in de duur van de wachttijd, die niet altijd voorspelbaar zijn.

De duur van de wachttijd

Deze is zeer variabel en is afhankelijk van de aanwezige capaciteit, het voorkomen van spoedgevallen, de ernst van de aandoening en de beschikbaarheid van een IC-bed of van speciale apparatuur. Patiënten kunnen zeker niet in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

De neurochirurgie kenmerkt zich door een relatief groot aantal spoedoperaties (b.v. hersenbloeding, hersenletsel door ongeval, kinderen met een waterhoofd) en dringende operaties (b.v. hersentumor, ruggenmergstumor, abces). Dit legt een zodanig onvoorspelbaar beslag op het operatieprogramma, dat vooruitplannen nauwelijks mogelijk is. Aan het operatieprogramma kan hooguit enkele dagen tevoren gestalte worden gegeven, maar zelfs dan nog wordt het operatieprogramma vaak op korte termijn veranderd. Dit heeft tot gevolg, dat wij de wachttijd moeilijk kunnen voorspellen, maar ook dat patiënten maar 1 of 2 dagen voor de operatie opgeroepen kunnen worden en dat de operatie zelfs na opname alsnog kan uitvallen en verschoven moet worden. Wij hopen, dat u in voorkomende situaties hiervoor begrip kunt opbrengen.

In het algemeen kunnen dringende aandoeningen binnen 2 tot 4 weken geopereerd worden. Dit geldt ook voor de meeste hersentumoren. Helaas is de krapte in de gezondheidszorg zodanig groot, dat pijn op zichzelf geen reden is voor een dringende operatie (b.v. pijn ten gevolge van een hernia of een carpaal tunnel syndroom), zodat de wachttijd voor aandoeningen waarbij pijn op de voorgrond staat kan oplopen tot vele weken.

Organisatie van de wachtlijst

Uw specialist zal bepalen wanneer u geopereerd gaat worden. U krijgt hierover 1 tot 2 dagen voor opname telefonisch bericht. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor die patiënten, die een week voor de operatie het slikken van aspirine (Ascal) of andere bloedverdunners zullen moeten staken.

Telefonisch navraag doen naar de duur van de wachttijd heeft geen zin, aangezien onze secretaresses de wachttijd ook niet kunnen voorzien. Om deze reden willen wij u dan ook verzoeken van dit soort telefoontjes af te zien.